Nyheter

There are no entries for this period.

2018

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering har upphandlat förrehabiliterande insatser hos VioNi i Märsta. VioNi är ett arbetsintegrerande socialt företag, där deltagarna steg för steg får pröva sin arbetsförmåga.

VioNi har flera verksamhetsgrenar, men de nu aktuella platserna har handlats upp på Sigtuna Hantverkshus. De har en en remake-verkstad där de tillverkar nya saker av gammalt eller överblivet material, till exempel fågelmatare och förvaringskärl. De renoverar också gamla möbler.

En viktig del av insatsen är uppföljning och dokumentation som klargör deltagarnas arbetsförmågan. Läs mer om SAMRE här.

Ommålad och med ett fräscht tyg blev den gamla stolen som ny hos Sigtuna Hantverkshus.
Ommålad och med ett fräscht tyg blev den gamla stolen som ny hos Sigtuna Hantverkshus.

Den 4 december hölls ett lyckat frukostmöte med cirka 60 deltagare. Temat var förbundets nya insats för unga, och publiken deltog genom värdefull input i form av konkreta förslag och tips. Ett uppskattat inslag var också föreningen Attentions presentation av sin verksamhet. Läs mer om den nya insatsen här

Tina Claesson, samordnare för den nya insatsen för unga, tillsammans med de två medverkanden Mathias Holmlund och Markus Blomqvist.

Förbundet och Coompanion anordnade i november ett välbesökt lunchseminarium om arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare deltog, och företrädare för de tio sociala företagen i regionen presenterade sig. Deltagarna fick bland annat höra personliga berättelser om vägen från arbetssökande till anställning, där ASF spelat en nyckelroll.

Förutom ”vinsterna” för var och en som via ASF kan få ett arbete är samhällsvinsten betydande. Socioekonomiska bokslut har visat att denna kan uppgå till 200 000 – 1 mkr per år och person.

Läs mer om sociala företag och ta del av förbundets nya rapport här.

Lunchseminariet, som hölls den 19 november, lockade många deltagare.
Lunchseminariet, som hölls den 19 november, lockade många deltagare.

I samarbete med Ramböll höll förbundet i början av oktober en workshop med dialog och övningar kring hur det arbetssätt som insatsen SAMRE – Samordnad rehabilitering utvecklar och som sedan ska kunna implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Ett 20-tal berörda chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationerna träffades och diskuterade vad som är viktigt och möjligt att genomföra och var det finns sådant som "skaver" i det nuvarande samarbetet. 

Landstingets psykiatrimottagningar i Upplands Väsby och Sollentuna deltog och gav viktiga perspektiv från vården.

– En stark, gemensam vilja att förbättra för målgruppen finns, och genom mer kunskap om varandras arbete och var gränserna går stärks förutsättningarna för en god samverkan, säger Elsa Lundqvist som är projektledare för SAMRE.

Ledorden är Rätt Person med Rätt Underlag till Rätt Myndighet.

Arbetet med implementeringen fortsätter parallellt med SAMREs övriga verksamhet och under hela projekttiden. Forskning visar att frågan om implementering är viktig att ha med redan från början i komplexa projekt.
 

Höstens första frukostmöte, som hölls den 9 oktober i Upplands Väsby, samlade 55 intresserade deltagare. Temat för dagen var hur natur och trädgård kan vara ett stöd vid rehabilitering.

Naturtemat fanns också i samlingssalen, som var vackert dekorerad med löv och frukter!

Micka Hahne, hälsopedagog,  och Louise Lindgren, arbetscoach, från Nacka kommuns Hälsoträdgård berättade om hur de lyckas stärka människor så att de kan gå vidare.

Mikael Andersson, handledare och tidigare projektledare för Eko-odlarna i Telje, presenterade en verksamhet där både människor och grödor växer.

Fem lokala verksamheter fick också möjlighet att berätta om hur de använder, eller planerar att använda, natur och trädgård i rehabiliteringen.

Forskningen visar att vistelser i naturen gör oss friskare. Därför är naturbaserad rehabilitering en viktig pusselbit i arbetsinriktad rehabilitering.

Frukostmötet samlade många intresserade deltagare. Foto: Micka Hahne
Mikael Andersson från Eko-odlarna i Telje berättade hur kooperativet växt fram. Foto: Micka Hahne

På den nya mötesplatsen, planerad att ligga centralt i Upplands Väsby, kommer olika myndigheter att finnas tillgängliga för att tillsammans erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Det kommer också att finnas mentorskaps- och näringslivskompetens.

Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar och behöver mer stöd än de kan få genom ordinarie insatser. Ungdomar såväl från Upplands Väsby som Sollentuna och Sigtuna är välkomna. Även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas. 

Det är förbundets finansiering som gör det möjligt för myndigheterna att gemensamt ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att ungdomarna på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Just nu söker förbundet en samordnare för insatsen - vars namn ungdomarna får vara med och bestämma!

Under 2018 har lokala Resursteam bildats i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och de är nu klara att ta emot deltagare. 

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter.

I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommunen och vården.

Faktablad och blanketter finns nu tillgängliga för handläggare/kontaktpersoner. Du hittar dem här
 

Under hösten besöker SAMRE husläkarmottagningar i alla tre kommunerna för att informera om insatsen, som erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet till samordnad rehabilitering och där vården spelar en mycket viktig roll.

Den 6 september besöktes Runby vårdcentral i Upplands Väsby, där enhetschef Lars Åberg med kollegor deltog. Under mötet fördes samtal om vad det innebär att ha ekonomiskt bistånd och vilken viktig roll den sjukskrivande läkaren har för SAMRE:s deltagare.

- Hur läkaren formulerar sig i läkarintyget är ofta avgörande för om och hur en deltagare kommer vidare till rehabiliterande insatser hos övriga myndigheter, säger SAMRE:s projektledare Elsa Lundqvist.
 
SAMRE höll ett andra samverkansmöte med Psykiatri Nordväst i Sollentuna den 14 september. Enhetschefen Martina Wolf-Arehult tog emot, tillsammans med kurator Sandra Jannas och en grupp läkare från mottagningen. Ett par av frågorna som togs upp var vilka myndigheter som har lämpliga insatser för SAMRE:s målgrupp och vad läkarna och SAMRE kan bidra med för att underlätta för deltagarna att få tillgång till insatserna.

- Vi behöver gemensamt hitta vägar så att fler sjukskrivna patienter får tillgång till de insatser som kommunerna erbjuder, säger Elsa Lundqvist. 

Läs mer om SAMRE här

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering har upphandlat förrehabiliterande insatser hos Värmekällan i Upplands Väsby. 

Värmekällan är ett arbetsintegrerande socialt företag, där deltagarna steg för steg får pröva sin arbetsförmåga och efter vars och ens förmåga. De får bland annat möjlighet att pröva olika hantverk, som att sy eller arbeta på en kolonilott.

En viktig del av insatsen är uppföljning och dokumentation som klargör arbetsförmågan.

Läs mer om SAMRE här.

Carolin Karlsson och Sune Sölvstedt, verksamhetsansvariga.

Förbundet har på kort tid etablerat samverkan med nio arbetsintegrerande sociala företag i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Företagen erbjuder arbetsträning och praktik för deltagare i förbundets insatser.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet. De har intresse av och kompetens att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att åter komma i arbete.
 
ASF har dubbla affärsidéer:
- Att sälja produkter eller en tjänst till privatpersoner, företag, föreningar eller till den offentliga sektorn. Ofta uppstår verksamheter utifrån ett behov eller intressen som finns i närområdet.
- Att ta emot personer för både arbetsträning, arbetsprövning och anställning mot ersättning från Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet eller kommunen.

Läs mer om de företag vi inlett samverkan med här

Förbundet har beslutat att starta en insats för unga mellan 16 och 29 år som bedöms behöva stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.

Utgångspunkten för insatsen är de kartläggningar av målgruppen som förbundet genomfört i alla tre kommunerna och som gav en bra bild av hur många unga det rör sig om i varje kommun samt vilka svårigheter och behov de har.

Insatsen kommer igång i höst.

Läs mer i Nyhetsbrev nr 3 2018

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering - har haft ett uppföljande möte  med handläggarna för ekonomiskt bistånd i varje kommun.

Det aktuella mötet hölls den 22 maj i Sollentuna kommun på enheten för ekonomiskt bistånd. Syftet var bland annat att följa upp den uppskattade workshop i försäkringsmedicin som hölls i februari och fördjupa kunskapen om SAMREs arbete.

Inte minst viktigt var att ge handläggarna möjlighet att ställa frågor kring försäkringsmedicin och de konsultationer som de har möjlighet till inom ramen för SAMRE. Konsultationerna innebär att de får förslag till myndighetsövergripande planering kring personer som behöver ett samordnat stöd.

Under mötet fick de också lära sig mer kring hur man arbetar med sjukskrivna i behov av rehabilitering och vilka roller de olika myndigheterna har i arbetet med att stödja denna målgrupp.

Workshopen den 22 maj hölls i Sollentuna kommun.

Med anledning av den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 25 maj har vi sammanfattat hur personuppgifter behandlas hos förbundet. Läs mer i dokumentet:

Samordningsförbundet anordnade den 4 maj ett lyckat frukostmöte med temat ungas psykiska ohälsa. Ett 60-tal personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskolor, kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten deltog.

Fokus låg på lyckade insatser och betydelsen av samverkan.

Nina Mautner Granath från projektet Uppdrag psykisk hälsa vid  Stockholms läns landsting – Storstockholm berättade om satsningar som görs i länet. Lidija Kolouh Söderlund,  projektledare för Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden vid Nordens välfärdscenter, höll ett inspirerande föredrag om de ungas situation och bemötandet från professionella. Sist presenterade Marve Diop, processledare och coach, en framgångsrik samverkansinsats i Huddinge: Lyra.

Kirsi Poikolainen (t v), Marve Diop, Nina Mautner Granath, Lidija Kolouh Söderlund.
Frukostmötet lockade en stor publik!

Förbundet har tecknat ett ettårigt samarbetsavtal med Coompanion Roslagen & Norrort 
i syfte att utveckla arbetsintegrerande socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Karina Johansson från Coompanion kommer att arbeta 40 procent med att stödja befintliga sociala företag och ge stöd till personer som vill starta nya.

Information och utbildning av bland annat politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter med intresse för socialt företagande kommer att ingå.

– Arbetsintegrerande sociala företag fyller en mycket viktig funktion eftersom de kan tillhandahålla arbetsträningsplatser för målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Kirsi Poikolainen.

– Vi behöver fler sådana företag i vår region, och ett organiserat samarbete med Coompanion hoppas vi gynnar en sådan utveckling.

Karina Johansson.

En målgruppsinventering/analys har gjorts som ger förbundet en bra bild av målgruppen. Detta för att kunna utforma så bra samverkansinsatser som möjligt för denna grupp nyanlända, med målsättningen att så många som möjligt ska börja arbeta eller studera. Läs målgruppsinventeringen här

Projektet SAMRE - Samordnad rehabilitering inleddes med en kartläggning av målgruppen i alla tre kommuner som förbundet är verksamt i: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Den genomfördes hösten 2017 och nu är rapporten klar. 

De som ingick i kartläggningen var alla aktuella på kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd under oktober månad. De skulle vara sjukskrivna på hel- eller deltid och sakna sjukpenninggrundande inkomst. 

Rapporten, som sammanfattar kartläggningen, ger ett bra underlag när det gäller den fortsatta planeringen av insatser för målgruppen. Den visar också på skillnader mellan de tre kommunerna, bl.a. när det gäller arbetssätt, som är viktiga att väga in. 

Läs rapporten här: 

Projektet Samre – Samordnad rehabilitering, med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning, har inlett en utbildningssatsning på temat försäkringsmedicin i samarbete med Försäkringskassan. Hittills har två workshops anordnats och ytterligare utbildningstillfällen planeras. 

Utbildningssatsningen är en del av SAMREs arbete för att öka kompetensen i försäkringsmedicin hos olika yrkesgrupper, inte minst socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Den är också till för att informera om Försäkringskassans arbetssätt och främja kunskapsutbyten mellan myndigheterna kring hur vi arbetar med sjukskrivna utan sjukpenning.

Den första workshopen, som hölls den 14 februari, visade att utbildningen är efterlängtad och uppskattad. Den 20 februari var det dags för nästa workhop och fler utbildningstillfällen planeras. 

Elsa Lundqvist (i vitt), projektledare för SAMRE, omgiven av Anahita Javani (SAMRE och Försäkringskassan), samt Camilla Gärdehall och Christine Ängsäter från Försäkringskassan. Bilden tagen vid den första workshopen den 14 februari.

Tre kartläggningar har genomförts, i Sollentuna, Sigtuna respektive Upplands Väsby kommun av unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Kartläggningarna ger förbundet och våra samverkanspartners ett mycket värdefullt underlag inför arbetet med att skapa kontakt med ungdomarna och i samverkan erbjuda stöd utifrån deras behov. Läs kartläggningarna här

Den 6 mars arrangerade förbundet en uppskattad bussrundtur i samverkan med Coompanion. Deltagarna fick besöka flera arbetsintegrerande sociala företag. Representanter för samtliga medlemsmyndigheter deltog, en ledamot i landstingsfullmäktige och gäster från Botkyrka kommun och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Första anhalten var M29, Arlandastad, som ger stöd vid bildandet av sociala företag. Där bjöds deltagarna på deras egna fräscha smoothies med rawfoodkaka, film och rundvandring i lokalerna. Oskar Rommel berättade om hur M29 skapades och hur de arbetar. Karina Johansson från Coompanion informerade om vad begreppet arbetsintegrerande sociala företag står för.

Därefter besöktes Värmekällans nya second hand-butik i Upplands Väsby. På Yalla Rinkeby avnjöts en fantastiskt god och uppskattad vegetarisk lasagne, som lagats av deltagare i verksamheten. Färden gick sedan vidare till Service i Sigtuna, VIoNI Samhällsentreprenörer, GGG för Seniorer och Blå Vägen

Rundturen gav givande insikter i de arbetsintegrerande företagens verksamhet och den betydelse de har för att människor som står långt från arbetsmrknaden ska kunna öka sina möjligheter att få jobb. 

Detta var förbundets andra arrangemang inom ramen för den satsning på socialt företagande som påbörjats. Satsningen inleddes med ett frukostmöte, också det tillsammans med Coompanion, den 23 november 2017. 

Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.
Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.

Under 2017 anslöt sig ytterligare sex kommuner till de som nu omfattas av ett samordningsförbund. Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna var tre av dessa. De övriga var Ljungby, Älmhult och Robertsfors. Läs mer om samordningsförbundens verksamhet och resultat totalt sett 2017 här (nyheten publicerades 2 mars). 

Fredagen den 23 februari höll insatsen SAMRE - Samordnad rehabilitering - ett möte på Försäkringskassan i Sollentuna för myndighetens personliga handläggare.

Rundturen anordnas av förbundet för att ge förtroendevalda och tjänstemän i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna möjlighet att få en djupare inblick i hur arbetsintegrerande sociala företag fungerar och se deras verksamhet på plats.

Även personer som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag är välkomna att delta, och i mån av plats kommer vi att kunna erbjuda platser för de andra samordningsförbunden i länet

Dagen inleds med ett besök hos M29, Arlandastad, som ger stöd vid bildandet av sociala företag. Därefter besöks bl.a. Yalla Rinkeby och Blå Vägen i Spånga. 

- Bussrundturen är ett led i förbundets satsning på att främja socialt företagande, säger förbundschef Kirsi Poikolainen. Att få arbetsträna på ett socialt företag, i egen takt och utifrån egna förutsättningar, kan bli ett första steg på vägen ut i arbetslivet för människor med rehabiliteringsbehov, säger förbundschef Kirsi Poikolainen. 

Som ett led i förbundets kartläggning av insatser för ungdomar mellan 16 och 24 år som inte studerar eller arbetar anordnades en workshop den 11 januari. Då presenterades resultatet från Sollentuna kommun, och en dialog fördes om målgruppens behov liksom vilka ytterligare insatser som behövs för att de unga ska komma vidare till arbete eller studier.

Workshopen leddes av Gögüs Dincer Karlqvist, som genomfört kartläggningen och behovsanalysen i Sollentuna kommun. Deltog gjorde ett 30-tal medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Kartläggningar och behovsanalyser genomförs även i de två sistnämnda kommunerna.
 

Under workshopen fick deltagare från olika samverkande partners möjlighet att diskutera.
Under workshopen fick deltagare från olika samverkande partners möjlighet att diskutera.

2018

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering har upphandlat förrehabiliterande insatser hos VioNi i Märsta. VioNi är ett arbetsintegrerande socialt företag, där deltagarna steg för steg får pröva sin arbetsförmåga.

VioNi har flera verksamhetsgrenar, men de nu aktuella platserna har handlats upp på Sigtuna Hantverkshus. De har en en remake-verkstad där de tillverkar nya saker av gammalt eller överblivet material, till exempel fågelmatare och förvaringskärl. De renoverar också gamla möbler.

En viktig del av insatsen är uppföljning och dokumentation som klargör deltagarnas arbetsförmågan. Läs mer om SAMRE här.

Ommålad och med ett fräscht tyg blev den gamla stolen som ny hos Sigtuna Hantverkshus.
Ommålad och med ett fräscht tyg blev den gamla stolen som ny hos Sigtuna Hantverkshus.

Den 4 december hölls ett lyckat frukostmöte med cirka 60 deltagare. Temat var förbundets nya insats för unga, och publiken deltog genom värdefull input i form av konkreta förslag och tips. Ett uppskattat inslag var också föreningen Attentions presentation av sin verksamhet. Läs mer om den nya insatsen här

Tina Claesson, samordnare för den nya insatsen för unga, tillsammans med de två medverkanden Mathias Holmlund och Markus Blomqvist.

Förbundet och Coompanion anordnade i november ett välbesökt lunchseminarium om arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare deltog, och företrädare för de tio sociala företagen i regionen presenterade sig. Deltagarna fick bland annat höra personliga berättelser om vägen från arbetssökande till anställning, där ASF spelat en nyckelroll.

Förutom ”vinsterna” för var och en som via ASF kan få ett arbete är samhällsvinsten betydande. Socioekonomiska bokslut har visat att denna kan uppgå till 200 000 – 1 mkr per år och person.

Läs mer om sociala företag och ta del av förbundets nya rapport här.

Lunchseminariet, som hölls den 19 november, lockade många deltagare.
Lunchseminariet, som hölls den 19 november, lockade många deltagare.

I samarbete med Ramböll höll förbundet i början av oktober en workshop med dialog och övningar kring hur det arbetssätt som insatsen SAMRE – Samordnad rehabilitering utvecklar och som sedan ska kunna implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Ett 20-tal berörda chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationerna träffades och diskuterade vad som är viktigt och möjligt att genomföra och var det finns sådant som "skaver" i det nuvarande samarbetet. 

Landstingets psykiatrimottagningar i Upplands Väsby och Sollentuna deltog och gav viktiga perspektiv från vården.

– En stark, gemensam vilja att förbättra för målgruppen finns, och genom mer kunskap om varandras arbete och var gränserna går stärks förutsättningarna för en god samverkan, säger Elsa Lundqvist som är projektledare för SAMRE.

Ledorden är Rätt Person med Rätt Underlag till Rätt Myndighet.

Arbetet med implementeringen fortsätter parallellt med SAMREs övriga verksamhet och under hela projekttiden. Forskning visar att frågan om implementering är viktig att ha med redan från början i komplexa projekt.
 

Höstens första frukostmöte, som hölls den 9 oktober i Upplands Väsby, samlade 55 intresserade deltagare. Temat för dagen var hur natur och trädgård kan vara ett stöd vid rehabilitering.

Naturtemat fanns också i samlingssalen, som var vackert dekorerad med löv och frukter!

Micka Hahne, hälsopedagog,  och Louise Lindgren, arbetscoach, från Nacka kommuns Hälsoträdgård berättade om hur de lyckas stärka människor så att de kan gå vidare.

Mikael Andersson, handledare och tidigare projektledare för Eko-odlarna i Telje, presenterade en verksamhet där både människor och grödor växer.

Fem lokala verksamheter fick också möjlighet att berätta om hur de använder, eller planerar att använda, natur och trädgård i rehabiliteringen.

Forskningen visar att vistelser i naturen gör oss friskare. Därför är naturbaserad rehabilitering en viktig pusselbit i arbetsinriktad rehabilitering.

Frukostmötet samlade många intresserade deltagare. Foto: Micka Hahne
Mikael Andersson från Eko-odlarna i Telje berättade hur kooperativet växt fram. Foto: Micka Hahne

På den nya mötesplatsen, planerad att ligga centralt i Upplands Väsby, kommer olika myndigheter att finnas tillgängliga för att tillsammans erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Det kommer också att finnas mentorskaps- och näringslivskompetens.

Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar och behöver mer stöd än de kan få genom ordinarie insatser. Ungdomar såväl från Upplands Väsby som Sollentuna och Sigtuna är välkomna. Även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas. 

Det är förbundets finansiering som gör det möjligt för myndigheterna att gemensamt ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att ungdomarna på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Just nu söker förbundet en samordnare för insatsen - vars namn ungdomarna får vara med och bestämma!

Under 2018 har lokala Resursteam bildats i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och de är nu klara att ta emot deltagare. 

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter.

I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommunen och vården.

Faktablad och blanketter finns nu tillgängliga för handläggare/kontaktpersoner. Du hittar dem här
 

Under hösten besöker SAMRE husläkarmottagningar i alla tre kommunerna för att informera om insatsen, som erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet till samordnad rehabilitering och där vården spelar en mycket viktig roll.

Den 6 september besöktes Runby vårdcentral i Upplands Väsby, där enhetschef Lars Åberg med kollegor deltog. Under mötet fördes samtal om vad det innebär att ha ekonomiskt bistånd och vilken viktig roll den sjukskrivande läkaren har för SAMRE:s deltagare.

- Hur läkaren formulerar sig i läkarintyget är ofta avgörande för om och hur en deltagare kommer vidare till rehabiliterande insatser hos övriga myndigheter, säger SAMRE:s projektledare Elsa Lundqvist.
 
SAMRE höll ett andra samverkansmöte med Psykiatri Nordväst i Sollentuna den 14 september. Enhetschefen Martina Wolf-Arehult tog emot, tillsammans med kurator Sandra Jannas och en grupp läkare från mottagningen. Ett par av frågorna som togs upp var vilka myndigheter som har lämpliga insatser för SAMRE:s målgrupp och vad läkarna och SAMRE kan bidra med för att underlätta för deltagarna att få tillgång till insatserna.

- Vi behöver gemensamt hitta vägar så att fler sjukskrivna patienter får tillgång till de insatser som kommunerna erbjuder, säger Elsa Lundqvist. 

Läs mer om SAMRE här

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering har upphandlat förrehabiliterande insatser hos Värmekällan i Upplands Väsby. 

Värmekällan är ett arbetsintegrerande socialt företag, där deltagarna steg för steg får pröva sin arbetsförmåga och efter vars och ens förmåga. De får bland annat möjlighet att pröva olika hantverk, som att sy eller arbeta på en kolonilott.

En viktig del av insatsen är uppföljning och dokumentation som klargör arbetsförmågan.

Läs mer om SAMRE här.

Carolin Karlsson och Sune Sölvstedt, verksamhetsansvariga.

Förbundet har på kort tid etablerat samverkan med nio arbetsintegrerande sociala företag i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Företagen erbjuder arbetsträning och praktik för deltagare i förbundets insatser.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet. De har intresse av och kompetens att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att åter komma i arbete.
 
ASF har dubbla affärsidéer:
- Att sälja produkter eller en tjänst till privatpersoner, företag, föreningar eller till den offentliga sektorn. Ofta uppstår verksamheter utifrån ett behov eller intressen som finns i närområdet.
- Att ta emot personer för både arbetsträning, arbetsprövning och anställning mot ersättning från Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet eller kommunen.

Läs mer om de företag vi inlett samverkan med här

Förbundet har beslutat att starta en insats för unga mellan 16 och 29 år som bedöms behöva stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera.

Utgångspunkten för insatsen är de kartläggningar av målgruppen som förbundet genomfört i alla tre kommunerna och som gav en bra bild av hur många unga det rör sig om i varje kommun samt vilka svårigheter och behov de har.

Insatsen kommer igång i höst.

Läs mer i Nyhetsbrev nr 3 2018

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering - har haft ett uppföljande möte  med handläggarna för ekonomiskt bistånd i varje kommun.

Det aktuella mötet hölls den 22 maj i Sollentuna kommun på enheten för ekonomiskt bistånd. Syftet var bland annat att följa upp den uppskattade workshop i försäkringsmedicin som hölls i februari och fördjupa kunskapen om SAMREs arbete.

Inte minst viktigt var att ge handläggarna möjlighet att ställa frågor kring försäkringsmedicin och de konsultationer som de har möjlighet till inom ramen för SAMRE. Konsultationerna innebär att de får förslag till myndighetsövergripande planering kring personer som behöver ett samordnat stöd.

Under mötet fick de också lära sig mer kring hur man arbetar med sjukskrivna i behov av rehabilitering och vilka roller de olika myndigheterna har i arbetet med att stödja denna målgrupp.

Workshopen den 22 maj hölls i Sollentuna kommun.

Med anledning av den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 25 maj har vi sammanfattat hur personuppgifter behandlas hos förbundet. Läs mer i dokumentet:

Samordningsförbundet anordnade den 4 maj ett lyckat frukostmöte med temat ungas psykiska ohälsa. Ett 60-tal personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskolor, kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten deltog.

Fokus låg på lyckade insatser och betydelsen av samverkan.

Nina Mautner Granath från projektet Uppdrag psykisk hälsa vid  Stockholms läns landsting – Storstockholm berättade om satsningar som görs i länet. Lidija Kolouh Söderlund,  projektledare för Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden vid Nordens välfärdscenter, höll ett inspirerande föredrag om de ungas situation och bemötandet från professionella. Sist presenterade Marve Diop, processledare och coach, en framgångsrik samverkansinsats i Huddinge: Lyra.

Kirsi Poikolainen (t v), Marve Diop, Nina Mautner Granath, Lidija Kolouh Söderlund.
Frukostmötet lockade en stor publik!

Förbundet har tecknat ett ettårigt samarbetsavtal med Coompanion Roslagen & Norrort 
i syfte att utveckla arbetsintegrerande socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Karina Johansson från Coompanion kommer att arbeta 40 procent med att stödja befintliga sociala företag och ge stöd till personer som vill starta nya.

Information och utbildning av bland annat politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter med intresse för socialt företagande kommer att ingå.

– Arbetsintegrerande sociala företag fyller en mycket viktig funktion eftersom de kan tillhandahålla arbetsträningsplatser för målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Kirsi Poikolainen.

– Vi behöver fler sådana företag i vår region, och ett organiserat samarbete med Coompanion hoppas vi gynnar en sådan utveckling.

Karina Johansson.

En målgruppsinventering/analys har gjorts som ger förbundet en bra bild av målgruppen. Detta för att kunna utforma så bra samverkansinsatser som möjligt för denna grupp nyanlända, med målsättningen att så många som möjligt ska börja arbeta eller studera. Läs målgruppsinventeringen här

Projektet SAMRE - Samordnad rehabilitering inleddes med en kartläggning av målgruppen i alla tre kommuner som förbundet är verksamt i: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Den genomfördes hösten 2017 och nu är rapporten klar. 

De som ingick i kartläggningen var alla aktuella på kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd under oktober månad. De skulle vara sjukskrivna på hel- eller deltid och sakna sjukpenninggrundande inkomst. 

Rapporten, som sammanfattar kartläggningen, ger ett bra underlag när det gäller den fortsatta planeringen av insatser för målgruppen. Den visar också på skillnader mellan de tre kommunerna, bl.a. när det gäller arbetssätt, som är viktiga att väga in. 

Läs rapporten här: 

Projektet Samre – Samordnad rehabilitering, med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning, har inlett en utbildningssatsning på temat försäkringsmedicin i samarbete med Försäkringskassan. Hittills har två workshops anordnats och ytterligare utbildningstillfällen planeras. 

Utbildningssatsningen är en del av SAMREs arbete för att öka kompetensen i försäkringsmedicin hos olika yrkesgrupper, inte minst socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Den är också till för att informera om Försäkringskassans arbetssätt och främja kunskapsutbyten mellan myndigheterna kring hur vi arbetar med sjukskrivna utan sjukpenning.

Den första workshopen, som hölls den 14 februari, visade att utbildningen är efterlängtad och uppskattad. Den 20 februari var det dags för nästa workhop och fler utbildningstillfällen planeras. 

Elsa Lundqvist (i vitt), projektledare för SAMRE, omgiven av Anahita Javani (SAMRE och Försäkringskassan), samt Camilla Gärdehall och Christine Ängsäter från Försäkringskassan. Bilden tagen vid den första workshopen den 14 februari.

Tre kartläggningar har genomförts, i Sollentuna, Sigtuna respektive Upplands Väsby kommun av unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Kartläggningarna ger förbundet och våra samverkanspartners ett mycket värdefullt underlag inför arbetet med att skapa kontakt med ungdomarna och i samverkan erbjuda stöd utifrån deras behov. Läs kartläggningarna här

Den 6 mars arrangerade förbundet en uppskattad bussrundtur i samverkan med Coompanion. Deltagarna fick besöka flera arbetsintegrerande sociala företag. Representanter för samtliga medlemsmyndigheter deltog, en ledamot i landstingsfullmäktige och gäster från Botkyrka kommun och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Första anhalten var M29, Arlandastad, som ger stöd vid bildandet av sociala företag. Där bjöds deltagarna på deras egna fräscha smoothies med rawfoodkaka, film och rundvandring i lokalerna. Oskar Rommel berättade om hur M29 skapades och hur de arbetar. Karina Johansson från Coompanion informerade om vad begreppet arbetsintegrerande sociala företag står för.

Därefter besöktes Värmekällans nya second hand-butik i Upplands Väsby. På Yalla Rinkeby avnjöts en fantastiskt god och uppskattad vegetarisk lasagne, som lagats av deltagare i verksamheten. Färden gick sedan vidare till Service i Sigtuna, VIoNI Samhällsentreprenörer, GGG för Seniorer och Blå Vägen

Rundturen gav givande insikter i de arbetsintegrerande företagens verksamhet och den betydelse de har för att människor som står långt från arbetsmrknaden ska kunna öka sina möjligheter att få jobb. 

Detta var förbundets andra arrangemang inom ramen för den satsning på socialt företagande som påbörjats. Satsningen inleddes med ett frukostmöte, också det tillsammans med Coompanion, den 23 november 2017. 

Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.
Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.

Under 2017 anslöt sig ytterligare sex kommuner till de som nu omfattas av ett samordningsförbund. Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna var tre av dessa. De övriga var Ljungby, Älmhult och Robertsfors. Läs mer om samordningsförbundens verksamhet och resultat totalt sett 2017 här (nyheten publicerades 2 mars). 

Fredagen den 23 februari höll insatsen SAMRE - Samordnad rehabilitering - ett möte på Försäkringskassan i Sollentuna för myndighetens personliga handläggare.

Rundturen anordnas av förbundet för att ge förtroendevalda och tjänstemän i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna möjlighet att få en djupare inblick i hur arbetsintegrerande sociala företag fungerar och se deras verksamhet på plats.

Även personer som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag är välkomna att delta, och i mån av plats kommer vi att kunna erbjuda platser för de andra samordningsförbunden i länet

Dagen inleds med ett besök hos M29, Arlandastad, som ger stöd vid bildandet av sociala företag. Därefter besöks bl.a. Yalla Rinkeby och Blå Vägen i Spånga. 

- Bussrundturen är ett led i förbundets satsning på att främja socialt företagande, säger förbundschef Kirsi Poikolainen. Att få arbetsträna på ett socialt företag, i egen takt och utifrån egna förutsättningar, kan bli ett första steg på vägen ut i arbetslivet för människor med rehabiliteringsbehov, säger förbundschef Kirsi Poikolainen. 

Som ett led i förbundets kartläggning av insatser för ungdomar mellan 16 och 24 år som inte studerar eller arbetar anordnades en workshop den 11 januari. Då presenterades resultatet från Sollentuna kommun, och en dialog fördes om målgruppens behov liksom vilka ytterligare insatser som behövs för att de unga ska komma vidare till arbete eller studier.

Workshopen leddes av Gögüs Dincer Karlqvist, som genomfört kartläggningen och behovsanalysen i Sollentuna kommun. Deltog gjorde ett 30-tal medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Kartläggningar och behovsanalyser genomförs även i de två sistnämnda kommunerna.
 

Under workshopen fick deltagare från olika samverkande partners möjlighet att diskutera.
Under workshopen fick deltagare från olika samverkande partners möjlighet att diskutera.
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev