Nyheter

There are no entries for this period.

2020 > 02

Samordningsförbundet har sedan starten 2017 uppmärksammat de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) som viktiga resurser i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inför 2020 förstärker Samordningsförbundet det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer. De tre aktörerna är huvudaktören Coompanion Roslagen & Norrort samt de kompletterande aktörerna M29 Socialt Företagscenter och Tanke & Handling.
 
Samverkansmodellen IOP betyder att parterna tillsammans bygger lösningar för att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samordningsförbundet får genom partnerskapet tillgång till kompetens och nätverk inom området arbetsintegrerande socialt företagande. Aktörerna har olika kompetenser och roller som kompletterar varandra.  
 
Genom partnerskapet startar ett  gemensamt arbete för att skapa fler arbetstillfällen genom ASF i de tre kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Samordningsförbundet bidrar genom ekonomiskt stöd (200 000 kr). Coompanion Roslagen & Norrort och dess kompletterande aktörer ska bland annat:
 

 • bistå regionens ASF vid kontakter med myndigheter, kommuner och resten av näringslivet
 • ordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF samt regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap
 • bidra till att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare i frågor runt socialt företagande och ASF

Samordningsförbundet har under hösten 2019 beviljats medel från Europeiska socialfonden för två olika projekt under de kommande åren. Det ena projektet riktar sig till målgruppen 16-35 år. Det andra projektet är en fortsättning på ESF-projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA).
 
Förbundschefen Kipa Poikolainen ser ESF-projekten som både en möjlighet och en utmaning och förklarar detta så här:
”Det är en möjlighet till nära samverkan med de andra förbunden där vi kan ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det ger även ekonomiska resurser som kommer samordningsförbundets målgrupper till godo. Eftersom medfinansieringsgraden är så hög som 53 procent och helt bygger på redovisning av medarbetarnas arbetstid är det en utmaning.”
 
Projektet ”Rätt stöd för mig” pågår från april 2020 till april 2022. Den pågående insatsen HOPPET går in under projektet och på det sättet utökar sin målgrupp upp till 35 år och får tillgång till mer resurser för målgruppen. I projektet ”Rätt stöd för mig” samverkar två andra samordningsförbund: Stockholms stad som även är projektägare och VärNA (Värmdö och Nacka).
 
Projektets syfte är att hitta sätt att ge stöd och insatser till målgruppen unga vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets- och studieförmåga. Syftet är även att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.
 
Projektet ”Mia Vidare” pågår från juni 2020 till september 2022 och bygger vidare på de goda erfarenheterna från projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA). Samordningsförbundets insats Resursteamen går in under projektet och får tillgång till mer resurser samt samverkan med de andra  sju samordningsförbunden i länet.
 
Projektets syfte är att är vidareutveckla den myndighetsgemensamma samordningen så att de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter att bli självförsörjande.
 
I nuläget håller rekryteringen av delprojektledare för respektive projekt på att avslutas så att delprojektledarna är plats i god tid innan projekten startar.

Vid årsskiftet avslutades Samordningsförbundets insats SAMRE (Samordnad rehabilitering) efter två års arbete. Slutrapporten från SAMRE är nu fastställd av Samordningsförbundets styrelse. SAMRE:s målgrupp var sjukskrivna utan sjukpenning (saknar sjukpenninggrundande inkomst) och är aktuella för ekonomiskt bistånd. Nu har implementeringen av arbetssätten i ordinarie verksamhet påbörjats.
 
Det behövs generellt sett mer samverkan mellan kommunens olika enheter och mellan medlemsparterna. Klienterna som deltog i projektet hade oftast haft försörjningsstöd i flera år, var medelålders eller äldre. De hade en lång historik bakom sig med tidigare misslyckanden, vilket gör det svårare att motivera till en förändring och få förankring på arbetsmarknaden. Nu finns det verktyg för att ge rätt stöd från början.
 
SAMRE har tydliggjort roller och ansvar hos medlemsparterna och samlat den informationen på ett och samma ställe, vilket resulterade i SAMRE-modellen. Modellen förväntas framförallt ge effekt för personer som söker försörjningsstöd för första gången. De kan få en aktiv och effektiv handläggning från start av en socialsekreterare.
 
En extern utvärdering upphandlades våren 2018 och uppdraget tilldelades Ramboll. De ger i sin utvärderingsrapport några rekommendationer som är viktiga för att arbetet framöver ska fortsätta uppvisa goda resultat:

 • Diskutera löpande syfte, mål och avgränsning av målgruppen
 • Tydliggör löpande roller och ansvar
 • Arbeta för en tydlig kommunikation och kontaktvägar
 • Säkerställ legitimitet genom att löpande förmedla resultat
 • Ha en aktiv omvärldsbevakning för att vara lyhörda för förändringar i regelverk

 
Det fortsatta arbetet kring SAMRE-modellen regleras i en överenskommelse mellan medlemsparterna och modellen förvaltas av styrgruppen för förbundets insats Resursteamen. I Överenskommelsen finns fastställda forum för kunskapsutbyte, kunskapsöverföring och samverkan på både medarbetarnivå och chefsnivå.

Brukarinflytande var temat på årets första frukostmöte den 5 februari 2020. Runt 70 personer samlades i Messingen, Upplands Väsby denna förmiddag.
Samordningsförbundets vice ordförande Maria Fälth hälsade alla välkomna. Förbundschefen Kipa Poikolainen presenterade kort Samordningsförbundets verksamhet och introducerade dagens tema: brukarinflytande.

Sollentuna kommun har jobbat med brukarinflytande länge och det finns ett inflytanderåd uppbyggt. Det framkom när Britta Åkerlund, avdelningschef på socialkontoret, och Linda Wiman från inflytanderådet presenterade arbetet. Inflytanderådet lämnar synpunkter, för dialog och reviderar verksamheter utifrån sitt perspektiv.

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med brukarinflytande de senaste åren och är inne i ett projekt för att hitta formerna för brukarinflytande. Birgitte Rost, samordnare från social- och omsorgskontoret och Anna Sellén från beroendeenheten presenterade Upplands Väsbys arbete.

I anslutning till mötet var samtalen många och nätverkandet intensivt mellan de närvarande. Den uppskattade frukosten levererades och serverades av det sociala företaget Värmekällan som finns i Upplands Väsby.

Vid årets första sammanträde den 4 februari valdes Mattias Askerson till ordförande för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2020. Mattias Askerson (M) är även ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Ny vice ordförande är Maria Fälth (KD) från Upplands Väsby.

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i Samordningsförbundet.

2020 > 02

Samordningsförbundet har sedan starten 2017 uppmärksammat de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) som viktiga resurser i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inför 2020 förstärker Samordningsförbundet det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer. De tre aktörerna är huvudaktören Coompanion Roslagen & Norrort samt de kompletterande aktörerna M29 Socialt Företagscenter och Tanke & Handling.
 
Samverkansmodellen IOP betyder att parterna tillsammans bygger lösningar för att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samordningsförbundet får genom partnerskapet tillgång till kompetens och nätverk inom området arbetsintegrerande socialt företagande. Aktörerna har olika kompetenser och roller som kompletterar varandra.  
 
Genom partnerskapet startar ett  gemensamt arbete för att skapa fler arbetstillfällen genom ASF i de tre kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Samordningsförbundet bidrar genom ekonomiskt stöd (200 000 kr). Coompanion Roslagen & Norrort och dess kompletterande aktörer ska bland annat:
 

 • bistå regionens ASF vid kontakter med myndigheter, kommuner och resten av näringslivet
 • ordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF samt regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap
 • bidra till att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare i frågor runt socialt företagande och ASF

Samordningsförbundet har under hösten 2019 beviljats medel från Europeiska socialfonden för två olika projekt under de kommande åren. Det ena projektet riktar sig till målgruppen 16-35 år. Det andra projektet är en fortsättning på ESF-projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA).
 
Förbundschefen Kipa Poikolainen ser ESF-projekten som både en möjlighet och en utmaning och förklarar detta så här:
”Det är en möjlighet till nära samverkan med de andra förbunden där vi kan ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det ger även ekonomiska resurser som kommer samordningsförbundets målgrupper till godo. Eftersom medfinansieringsgraden är så hög som 53 procent och helt bygger på redovisning av medarbetarnas arbetstid är det en utmaning.”
 
Projektet ”Rätt stöd för mig” pågår från april 2020 till april 2022. Den pågående insatsen HOPPET går in under projektet och på det sättet utökar sin målgrupp upp till 35 år och får tillgång till mer resurser för målgruppen. I projektet ”Rätt stöd för mig” samverkar två andra samordningsförbund: Stockholms stad som även är projektägare och VärNA (Värmdö och Nacka).
 
Projektets syfte är att hitta sätt att ge stöd och insatser till målgruppen unga vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets- och studieförmåga. Syftet är även att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.
 
Projektet ”Mia Vidare” pågår från juni 2020 till september 2022 och bygger vidare på de goda erfarenheterna från projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA). Samordningsförbundets insats Resursteamen går in under projektet och får tillgång till mer resurser samt samverkan med de andra  sju samordningsförbunden i länet.
 
Projektets syfte är att är vidareutveckla den myndighetsgemensamma samordningen så att de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter att bli självförsörjande.
 
I nuläget håller rekryteringen av delprojektledare för respektive projekt på att avslutas så att delprojektledarna är plats i god tid innan projekten startar.

Vid årsskiftet avslutades Samordningsförbundets insats SAMRE (Samordnad rehabilitering) efter två års arbete. Slutrapporten från SAMRE är nu fastställd av Samordningsförbundets styrelse. SAMRE:s målgrupp var sjukskrivna utan sjukpenning (saknar sjukpenninggrundande inkomst) och är aktuella för ekonomiskt bistånd. Nu har implementeringen av arbetssätten i ordinarie verksamhet påbörjats.
 
Det behövs generellt sett mer samverkan mellan kommunens olika enheter och mellan medlemsparterna. Klienterna som deltog i projektet hade oftast haft försörjningsstöd i flera år, var medelålders eller äldre. De hade en lång historik bakom sig med tidigare misslyckanden, vilket gör det svårare att motivera till en förändring och få förankring på arbetsmarknaden. Nu finns det verktyg för att ge rätt stöd från början.
 
SAMRE har tydliggjort roller och ansvar hos medlemsparterna och samlat den informationen på ett och samma ställe, vilket resulterade i SAMRE-modellen. Modellen förväntas framförallt ge effekt för personer som söker försörjningsstöd för första gången. De kan få en aktiv och effektiv handläggning från start av en socialsekreterare.
 
En extern utvärdering upphandlades våren 2018 och uppdraget tilldelades Ramboll. De ger i sin utvärderingsrapport några rekommendationer som är viktiga för att arbetet framöver ska fortsätta uppvisa goda resultat:

 • Diskutera löpande syfte, mål och avgränsning av målgruppen
 • Tydliggör löpande roller och ansvar
 • Arbeta för en tydlig kommunikation och kontaktvägar
 • Säkerställ legitimitet genom att löpande förmedla resultat
 • Ha en aktiv omvärldsbevakning för att vara lyhörda för förändringar i regelverk

 
Det fortsatta arbetet kring SAMRE-modellen regleras i en överenskommelse mellan medlemsparterna och modellen förvaltas av styrgruppen för förbundets insats Resursteamen. I Överenskommelsen finns fastställda forum för kunskapsutbyte, kunskapsöverföring och samverkan på både medarbetarnivå och chefsnivå.

Brukarinflytande var temat på årets första frukostmöte den 5 februari 2020. Runt 70 personer samlades i Messingen, Upplands Väsby denna förmiddag.
Samordningsförbundets vice ordförande Maria Fälth hälsade alla välkomna. Förbundschefen Kipa Poikolainen presenterade kort Samordningsförbundets verksamhet och introducerade dagens tema: brukarinflytande.

Sollentuna kommun har jobbat med brukarinflytande länge och det finns ett inflytanderåd uppbyggt. Det framkom när Britta Åkerlund, avdelningschef på socialkontoret, och Linda Wiman från inflytanderådet presenterade arbetet. Inflytanderådet lämnar synpunkter, för dialog och reviderar verksamheter utifrån sitt perspektiv.

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med brukarinflytande de senaste åren och är inne i ett projekt för att hitta formerna för brukarinflytande. Birgitte Rost, samordnare från social- och omsorgskontoret och Anna Sellén från beroendeenheten presenterade Upplands Väsbys arbete.

I anslutning till mötet var samtalen många och nätverkandet intensivt mellan de närvarande. Den uppskattade frukosten levererades och serverades av det sociala företaget Värmekällan som finns i Upplands Väsby.

Vid årets första sammanträde den 4 februari valdes Mattias Askerson till ordförande för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2020. Mattias Askerson (M) är även ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Ny vice ordförande är Maria Fälth (KD) från Upplands Väsby.

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i Samordningsförbundet.

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev