Insatser

Våra insatser riktar sig till målgrupper som av olika skäl står långt från arbets-marknaden och behöver stöd från fler myndigheter än en för att kunna närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete, börja studera eller kanske starta eget. Det kan röra sig om personer som varit sjukskrivna länge, unga som hoppat av skolan i förtid och inte fått jobb eller nyanlända. 

Under 2017 kom en större insats igång, SAMRE - Samordnad rehabilitering,
2018 startades Resursteam i våra tre kommuner och mot slutet av året HOPPET, en insats för unga. 

Därutöver gör förbundet en större satsning på socialt företagande.

Vill du veta mer om vilka insatser vi planerar? Kontakta förbundschef Kirsi Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Inom insatserna behandlar vi personuppgifter på ett säkert sätt, Läs mer här:

Sök projektmedel här!

Förbundets medlemsmyndigheter kan söka medel för insatser/projekt riktade till våra målgrupper eller för att förbättra samverkan mellan myndigheterna.

Viktigt att utgå ifrån kunskap om målgrupperna

Innan en ny insats kommer igång är det nödvändigt att få en bra bild av målgruppen och vilka behov den har.
Därför gör förbundet inledningsvis en kartläggning/analys, vars resultat ligger till grund för insatsen. 

Målgruppsanalys nyanlända

Denna innefattade personer som anlänt till Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna sedan 2014 och som idag uppbär ekonomiskt bistånd.

Kartläggning: unga med aktivitetsersättning

Kartläggningen, som gjordes utifrån djupintervjuer, visar att de flesta vill börja arbeta. Dock  saknar de informaton om möjliga stödinsatser och aktiviteter och uttrycker även en vilja att få ett samordnat stöd.

Kartläggning unga

Unga som inte arbetar eller studerar utgör en riskgrupp. Utifrån dessa tre kartläggningar av målgruppens behov, möjligheterna att skapa kontakt med ungdomarna och till samordning 
mellan myndigheterna startades en insats för unga 2018, Hoppet