Socialt företagande

Förbundet inledde under 2017 en satsning på att utveckla socialt företagande i våra tre kommuner, i samverkan med Coompanion. Karina Johansson på  Coompanion Roslagen & Norrort arbetar sedan i april 2018 på förbundets uppdrag 40 procent med att att stödja befintliga arbetsintegrerande sociala företag och ge stöd vid bildandet av nya. Information och utbildning av politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter med intresse för socialt företagande ingår i uppdraget. 

Förbundets satsning på socialt företagande har hittills lett fram till att samverkan inletts med nio arbetsintegrerande företag i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och diskussioner pågår med ytterligare sådana.

Läs mer om de företag förbundet samverkar med här!
Nya företag är på väg att starta - Women in Progress och Smartaste Eko (båda i Sollentuna) samt ett företag inom friskvård. 

Arbetsintegrerande sociala företag är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet då de har intresse av och möjlighet att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att kunna börja arbeta igen. Något som alla vinner på - både samhället och individen!

Ta del av en färsk rapport om utvecklingen av sociala företag i våra kommuner:

Intresserad av att starta ett socialt företag eller vill veta mera? Kontakta Karina! 

Karina Johansson är kontaktperson
Coompanion Roslagen & Norrort 
Tel. 0739 – 12 64 72 

Coompanion Stockholms län på Facebook

Vad är ett socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor. Medarbetarna har ofta egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Att som ett led i rehabiliteringen få arbetsträna på ett socialt företag, i lugn takt och utifrån egna förutsättningar, kan vara ett betydelsefullt första steg på vägen tillbaka till arbetslivet. 

Råd & service via webben från myndigheterna

Sofisam.se
Webbsidan är en resurs för inspiration och kunskap när det gäller att starta, driva och stödja ASF. Här finns handledningar, inspirationsmaterial och länkar. Sidan drivs av Tillväxtverket i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Här finns också en förteckning över alla ASF i Sverige.
Verksamt.se
Här samlar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster riktade till den som ska starta, driva, utveckla eller avveckla företag.

Föreningar: Skoopi och Coompanion

Den nationella intresseorganisationen SKOOPI arbetar med stöd och utbildning samt opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva ASF. 
Coompanion främjar demokratiskt entreprenörskap och samverkan mellan samhällets sektorer och aktörer. Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning samt informerar och utbildar inom bland annat entreprenörskap, organisation och lokal utveckling och utgör därför ett viktigt stöd för arbetsintegrerande 
sociala företag. 

Projekt som utvecklar socialt företagande

Två projekt pågår i länet som delvis finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och som vill främja utvecklïngen av socialt företagande. De startade 2017 och avslutas 2020. 
MIA - Mobilisering inför arbete använder socialt företagande som ett av flera arbetssätt för att underlätta vägen till jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Sex samordningsförbund driver projektet.
Kugghjulet, som drivs av organisationen Famna, syftar till att utveckla en långsiktigt hållbar stödstruktur för ASF.