Nyheter

Under maj 2019 genomfördes en workshop med socialsekreterare i de tre kommuner som berörs av SAMRE-projektet – förbundets insats för sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd. I samband med workshopen genomfördes en enkätundersökning för att mäta om projektet är på väg att uppnå det strukturella huvudmålet: att det finns en tydlig process för samverkan som är implementerad och förankrad mellan samtliga partners i projektet.
 
En del av samverkansprocessen är den modell som projektet tagit fram: SAMRE-modellen. Den åskådliggör, förenklat sett, en persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd och sjukskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller rätt ersättning. Stegvis visar den vad som krävs för att komma vidare, liksom myndigheternas olika ansvarsområden.
 
Sammanställningen av enkätsvaren visade att 93 procent av de svarande ger SAMRE-modellen högt betyg. De anser att den kan fungera som ett användbart verktyg i arbetet med att stödja personer som varit sjukskrivna längre perioder och saknar sjukpenning.
 
Enkäten visar också att SAMRE-projektet ökat kunskapen om läkarintyg bland socialsekreterarna. Här anser 83 procent av de svarande att så är fallet. 90 procent anser att de fått ökad kunskap om hur ett läkarintyg av god kvalitet är beskaffat.

62 procent av de svarande anser också att SAMRE har bidragit till att arbetssättet runt målgruppen blivit tydligare; ”rätt klient med rätt underlag till rätt myndighet”.

Hela 82 procent av socialsekreterarna har fått ökad kunskap om hur de kan vägleda en sjukskriven person utan sjukpenning eller sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vidare i rehabiliteringsprocessen.

Enkäten skickades till sammanlagt 37 socialsekreterare som bedömdes beröras av SAMRE-projektet. 29 personer svarade, det vill säga svarsprocenten var 78 procent och bortfallet 22 procent. 37 procent av de som svarat hade varit anställda hos sin arbetsgivare i mer än tre år. 31 procent hade varit anställda1,5 till 3 år, 14 procent mellan 0,5 och 1,5 år, 17 procent under 0,5 år.

62 procent som svarat hade deltagit vid 0-1 ärendekonsultationer, 18 procent i mellan 2 och 5 konsultationer. 24 procent i fler än fem ärendekonsultationer.

En ärendekonsultation innebär att socialsekreteraren tillsammans med projektets medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går igenom ett ärende och tar fram ett gemensamt förslag till planering eller följer upp befintlig planering.

Läs mer om SAMRE här


 

Solen sken över de 70-tal gäster som kommit till Runbyvägen 11 i Upplands Väsby och invigningen av HOPPET – samordningsförbundets insats för unga som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera.

Förbundets ordförande Henrik Thureson höll ett invigningstal där han betonade vikten av denna unika insats, som förbundets medlemsmyndigheter gått samman och skapat -en insats som saknats länge.

HOPPETs samordnare Tina Claesson berättade att det redan kommit ungdomar till verksamheten – trots att insatsen precis startat. Det visar att det finns ett stort behov av vägledning och stöd hos målgruppen unga som har haft svårt att fullfölja sina studier eller behålla ett arbete. Tina betonade att HOPPET utgår ifrån de ungas styrkor och ger stöd på vägen.

Gästerna kom från samordningsförbundets alla medlemmar - i vimlet syntes politiker, chefer, medarbetare.  Representanter från andra samordningsförbund deltog också. Alla fick med sig HOPPETs nya fina informationsmaterial förutom att de fick smaka på den goda maten från Värmekällan och Pirogbakeriet.

Läs mer om HOPPET här och följ insatsen på Instagram: hoppet_suvs

Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada gäster på invigningen.
Glada gäster på invigningen.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Bettina Och Kirsi med ballonger.
Bettina Och Kirsi med ballonger.

Förbundets insats SAMRE har i maj arrangerat tre workshops på temat "provkör SAMRE-modellen".
 
SAMRE-modellen är ett arbetsverktyg i form av en förenklad "karta" som ryms på en A4. Den visar en sjukskriven persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Modellen tydliggör medlemsmyndigheternas olika ansvar och hur allt hänger ihop.
 
Syftet med modellen är att underlätta medarbetarnas/handläggarnas arbete så att rätt person kommer med rätt underlag till rätt myndighet. Till hösten färdigställs en bilaga med ytterligare information.
 
Under de workshops som anordnades testades modellen i mindre arbetsgrupper av socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Några chefer deltog också. Deltagarna kunde med gott resultat använda modellen på fallbeskrivningar från verkligheten, så nu inleds slutjusteringarna av modellen och bilagan.
 

Intresset var stort för SAMRE-modellen,  som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.
Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.
-

Mediakontakt

Kirsi Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev